T: 033 7676 670

Home Inloggen Uw Bestelling

Algemene voorwaarden

Stoutenburg-Noord 26 augustus 2005

Algemene leveringsvoorwaarden van:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  XXL-Vlaggen , gevestigd en kantoorhoudende te (3836 PA) Stoutenburg Noord aan de Koedijkerweg 53.

Hierna te noemen: “ XXL-Vlaggen ”

Artikel 1  Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Koper:      de koper van de door XXL-Vlaggen aangeboden producten;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen XXL-Vlaggen en een koper, op grond waarvan door XXL-Vlaggen een, in deze overeenkomst nader te specificeren, product wordt geleverd.

Artikel 2  Toepasselijkheid

1.  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (vervolg)overeenkomst tussen XXL-Vlaggen en Koper, waarop XXL-Vlaggen deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.  XXL-Vlaggen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

3.  De algemene voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing, tenzij XXL-Vlaggen hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3  Prijzen en offertes

1.  De door XXL-Vlaggen aangeboden producten worden verkocht voor de prijs zoals deze is vermeld in de laatste, officiële XXL-Vlaggen catalogus (zet en/of drukfouten
voorbehouden) of op de XXL-Vlaggen en www.xxlvlaggen.nl

2.  Verstrekte monsters of de in genoemde catalogus getoonde modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren producten daaraan behoeven te beantwoorden.

3.   Door XXL-Vlaggen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende
dertig dagen, tenzij anders wordt aangegeven. XXL-Vlaggen is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding binnen dertig dagen schriftelijk door Koper wordt bevestigd.

4.  De door XXL-Vlaggen vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

5.  Bij bestellingen onder de € 35,-- wordt door XXL-Vlaggen € 8,50 aan administratiekosten in rekening gebracht bij Koper.

6.  XXL-Vlaggen behoudt zich het recht voor haar prijzen tussentijds, ten gevolge van bijvoorbeeld) gewijzigde koersen van de London Metal Exchange, te wijzigen.

Artikel 4  Betaling

1.  Tenzij anders overeengekomen worden de gekochte producten door Koper in € voldaan door het afgeven van een doorlopende machtiging of door contante betaling (levering onder rembours). Bij betaling middels een doorlopende machtiging zal het totaal verschuldigde in één keer worden afgeschreven.

2.  Indien, in afwijking van lid 1, door partijen wordt overeengekomen dat betaling geschiedt middels girale betaling, dan dient deze betaling altijd te geschieden op het op de betreffende factuur vermelde rekeningnummer.

3.  Bij een bestelling voor een bedrag van € 5.000,-- of hoger, dient Koper een aanbetaling te doen van 25% van de totale koopsom. Levering van de desbetreffende producten zal pas plaatsvinden nadat de aanbetaling door XXL-Vlaggen is ontvangen.

4.  Indien betaling niet correct of niet tijdig plaatsvindt, is Koper van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. XXL-Vlaggen behoudt zich het recht voor de incassering van openstaande vorderingen uit te besteden, dan wel over te dragen aan derden.

5.  Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van openstaande facturen, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, komen voor rekening van Koper.

Artikel 5  Eigendomsvoorbehoud

1.  De aan Koper geleverde producten blijven eigendom van  XXL-Vlaggen , totdat de door Koper verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

2.  Indien XXL-Vlaggen de producten waarop haar eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opvordert, dan zal de vordering van XXL-Vlaggen op Koper terzake van deze producten verminderd worden met de marktwaarde van de teruggenomen zaken op het moment van terugname. De marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van de teruggenomen zaken op het moment van terugname.

3.  Voor de teruggehaalde producten ontvangt Koper een creditfactuur die door Koper mag worden verrekend met de openstaande vordering van XXL-Vlaggen op Koper.

4.  XXL-Vlaggen is gerechtigd zoveel producten van Koper terug te halen, totdat haar vordering,  inclusief rente en kosten zoals genoemd in artikel 4 van deze voorwaarden, is voldaan.

Artikel 6  Bestelling en levering

1.  Bestellingen geschieden bij voorkeur schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan verzending per fax en e-mail). Eventuele onduidelijkheden bij het plaatsen van telefonische bestellingen door Koper zijn voor rekening en risico van Koper.

2.  Bestellingen kunnen binnen drie dagen na bestellingen door Koper worden geannuleerd. Eventuele, in de tussentijd door XXL-Vlaggen gemaakte kosten komen voor rekening van Koper. Zie artikel 8.

3.  Aflevering van de producten vindt plaats binnen de overeengekomen leveringstermijn. Indien  XXL-Vlaggen , als gevolg van overmacht, de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, is zij niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voor Koper voortvloeiende schade.

4.  Installatie van producten (zoals displays en pop-ups) door Koper na aflevering door of namens XXL-Vlaggen geschiedt geheel voor rekening en risico van Koper.

5.  De transportkosten komen voor rekening van Koper.

6.  De koper ontvangt van de door hem gekochte producten een gespecificeerde factuur.

Artikel 7  Retourzendingen

1.   De bij XXL-Vlaggen gekochte producten kunnen door Koper worden geretourneerd
binnen vijf werkdagen na aflevering van deze producten. De producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, onder overlegging van de originele factuur en het retourformulier, welk formulier is op te vragen via de website www. XXL-Vlaggen display.nl  Retourzendingen die niet aan bovengenoemde, dan wel op de website vermelde voorwaarden voldoen, worden niet door XXL-Vlaggen geaccepteerd.

2.   Aan Koper zal 80% van de volledige koopprijs van de door hem
geretourneerde producten worden terugbetaald. De overige 20% komt XXL-Vlaggen toe als administratie- en magazijnkosten.

3. Vrachtkosten retourzendingen zijn voor rekening koper.

4.  Beschadigde producten kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 8  Ruilen

1.  In geval van ruilingen kan Koper het betreffende product binnen vijf werkdagen na aflevering van het product opsturen naar  XXL-Vlaggen . Hierbij volgt de Koper de procedure als vermeld onder artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden.

2.  XXL-Vlaggen stuurt het gewenste product aan Koper. Hierbij is een ruilnota gevoegd.

3.  Aan de koper zullen in geval van ruilingen administratie- en magazijnkosten in rekening worden gebracht ter grootte van 20% van de volledige koopprijs.

4.  In geval van bij c.q. terugbetaling van of aan Koper, vermeldt de ruilnota “te betalen” of “retour te ontvangen”.

Artikel 9  Garantie

1.   Voor de door XXL-Vlaggen geleverde producten geldt uitsluitend de garantie,
zoals deze door de fabrikant van het betreffende product is bepaald en/of zoals aangegeven in catalogus of op de website, met een maximum periode van zes maanden. Garantie op lichtbronnen is uitgesloten.

2.  In het geval van een klacht aangaande een product dient Koper eerst telefonisch in contact te treden met  XXL-Vlaggen . Zonodig wordt Koper gevraagd het betreffende product op te sturen vergezeld van een retourformulier met een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht.

3.  Als XXL-Vlaggen de klacht terecht oordeelt, wordt een vervangend product aan Koper gestuurd. In dat geval komen de kosten van verzending voor rekening van  XXL-Vlaggen .

4.  Als XXL-Vlaggen de klacht niet terecht oordeelt, wordt het betreffende product met redenen omkleed retour gezonden aan Koper. In dat geval komen de kosten van verzending van Koper niet voor vergoeding in aanmerking. De door XXL-Vlaggen gemaakte kosten blijven voor rekening van Koper.

Artikel 10  Aansprakelijkheid

1.   XXL-Vlaggen is niet verplicht tot betaling van enige schadevergoeding aan
Koper, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

2.  XXL-Vlaggen is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

3.  Indien XXL-Vlaggen gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, dan zal deze schadevergoeding maximaal gelijk zijn aan de koopprijs van het betreffende product waardoor de schade is veroorzaakt.

4.  Eventuele transportschade komt alleen in aanmerking voor vergoeding door  XXL-Vlaggen , indien deze schade is aangetekend op de vrachtbrief en na melding door de koper op de website www. XXL-Vlaggen display.nl

Artikel 11  Overmacht

1.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop XXL-Vlaggen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XXL-Vlaggen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.  XXL-Vlaggen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat XXL-Vlaggen haar verbintenis had moeten nakomen.

3.  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van XXL-Vlaggen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.   Indien XXL-Vlaggen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12  Intellectuele eigendom

1.  XXL-Vlaggen en haar leveranciers behouden zich uitdrukkelijk al de rechten en bevoegdheden voor die hen toekomen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot de door XXL-Vlaggen aangeboden en/of verkochte producten. 

Artikel 13  Toepasselijk recht en forum

1.  Op elke overeenkomst tussen XXL-Vlaggen en Koper is Nederlands recht van toepassing.

2.  Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen XXL-Vlaggen en de koper voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter, in het arrondissement Utrecht, worden voorgelegd.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
Gooi- en Eemland te Amersfoort.